Všeobecné podmienky pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

Tieto Všeobecné podmienky pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk definujú základné práva, povinnosti a podmienky používania Bicyklov a využívania služby BAjk sharing v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Slovnaft Mobility Services, s.r.o.

I. všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

1.1. Pre účely týchto Všeobecných podmienok majú nasledujúce pojmy tento význam:

 • (i) Aplikácia je mobilná aplikácia Slovnaft BAjk App alebo iná takáto aplikácia vytvorená a sprístupnená pre účely poskytovania Služieb.
 • (ii) Bicykel znamená špecializovaný dopravný prostriedok vyhotovený pre účely poskytovania Služieb poháňaný pedálmi, na ktorom sú za sebou na pevnom ráme umiestnené dve kolesá. Bicyklom pre účely týchto VP je aj tzv. smart bicykel vybavený GPS lokalizátorom a prípadne elektro bicykle, alebo iné bicykle zaradené Prevádzkovateľom do systému BAjk sharing. Bicyklami sa pre účely týchto Všeobecných podmienok rozumie aj všetko ich príslušenstvo najmä riadiaca elektronika a elektronický dokovací zámok.
 • (iii) Cenník je cenník vydaný Prevádzkovateľom pre účely poskytovania Služieb v znení jeho neskorších dodatkov, ktorý je dostupný na Internetovej stránke prípadne v Aplikácii ako aj na každom mieste, kde je možnosť prenájmu Bicyklov. Cenník obsahuje ceny poskytovaných služieb v rámci Služby, najmä Predplatné, výšku Depozitu, výšku Kreditu a poplatok za použitie Bicyklov pre Užívateľov, prípadne iné ceny a poplatky.
 • (iv) Čiastková nájomná zmluva je nájomná zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom ako prenajímateľom a Užívateľom ako nájomcom za podmienok stanovených týmito Všeobecnými podmienkami, ktoré na tento účel stanovujú spoločne s prílohami k týmto Všeobecným podmienkam rámcové podmienky dočasného nájomného vzťahu k Bicyklom.
 • (v) Depozit je suma vo výške uvedenej v Cenníku, ktorá bude v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Všeobecných podmienkach zablokovaná na karte Jednorazového užívateľa a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach použitá na náhradu prípadných nárokov Prevádzkovateľa, najmä úhradu ceny Služby.
 • (vi) Dostupnosť Služby alebo len Dostupnosť znamená možnosť využívania Služby jej Užívateľmi po dobu 7 (slovom: sedem) dní v týždni a 365 (slovom: tristošesťdesiatpäť) dní v roku, s výnimkou, ak Prevádzkovateľ oznámi v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami obmedzenie Dostupnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený Dostupnosť Služby obmedziť najmä, ale nie výlučne, v nasledovných prípadoch: z dôvodu nepriaznivých podmienok počasia, dopravných alebo bezpečnostných výluk prípadne iných obmedzení v meste Bratislava obmedzujúcich alebo znemožňujúcich možnosť poskytovania Služby, údržby alebo servisu Bicyklov alebo Dokovacích staníc alebo iných plánovaných alebo okamžitých opatrení (odstávok) vykonávaných za účelom prevádzkovania Služby Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi (subdodávateľmi). O obmedzení Dostupnosti Služby bude Prevádzkovateľ Užívateľov informovať zverejnením oznámenia najmä na Internetovej stránke, a/alebo stránke Služby vytvorenej na sociálnej sieti Facebook a/alebo v Aplikácii. Dostupnosť Služby môže byť limitovaná tiež množstvom prenajatých Bicyklov alebo obsadenosťou Dokovacích staníc, čo si môže Užívateľ preveriť na Internetovej stránke a/alebo v Aplikácii.
 • (vii) Dokovacie stanice sú dokovacie stanice určené na parkovanie Bicyklov vrátane tzv. smart dokovacích staníc s terminálom, umožňujúcich za Službu zaplatiť alebo sa registrovať. Dokovacími stanicami sa pre účely týchto VP rozumejú aj náhradné stojany tzv. „extra stand“ umožňujúce parkovanie Bicyklov ako aj software umiestnený v dokovacích staniciach umožňujúci registráciu a/alebo vykonanie platby.
 • (viii) Internetová stránka znamená internetovú stránku www.slovnaftbajk.sk prípadne inú/ďalšiu internetovú stránku zriadenú pre Službu.
 • (ix) Infolinka je infolinka dostupná Užívateľom v pracovných dňoch v dobe od 7:00 do 19:00 (ak neurčí Prevádzkovateľ inak) na Prevádzkovateľom zverejnenom telefónnom čísle prípadne na e-mailovej adrese alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na Internetovej stránke pre účely nahlasovania udalostí a informácii prípadne získavanie informácií súvisiacich so Službou, najmä porúch Bicyklov a ich príslušenstva, nehôd, či iných škodových udalostí, strát, krádeží Bicyklov a riešenie iných problémov súvisiacich s dočasným nájmom Bicykla. Infolinka komunikuje v slovenskom jazyku.
 • (x) Jednorazový užívateľ je Užívateľ, fyzická osoba, ktorý nie je Pravidelným užívateľom a ktorý sa zaregistroval na Internetovej stránke, v Aplikácii alebo iným dostupným spôsobom pre účely jednorazového (alebo opakovaného jednorazového) využitia Služby a uhradil cenu za užívanie Služby v zmysle týchto Všeobecných podmienok.
 • (xi) Kredit je suma uhradená Pravidelným užívateľom v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami v prospech Prevádzkovateľa, ktorá umožňuje Užívateľovi po prečerpaní v Cenníku určeného (najmä denného minútového) limitu, ktorý je zahrnutý v cene Predplatného, ďalšie užívanie Služby a ktorý rovnako slúži ako úhrada ceny poskytovania Služby, pokiaľ Pravidelný užívateľ vyčerpá tento limit. Pričom, suma užívania bude z Kreditu účtovaná Pravidelnému užívateľovi za každých ukončených 6 (slovom: šesť) minút užívania Služby po prečerpaní uvedeného limitu. Pri úhrade Predplatného bude cena Kreditu započítaná v cene Predplatného v súlade s Cenníkom, pričom Kredit môže byť následne dobitý v sume určenej Pravidelným užívateľom spomedzi možných variantov dobitia kreditu určených Prevádzkovateľom.
 • (xii) Pravidelný užívateľ je Užívateľ, fyzická osoba, ktorý sa zaregistroval na Internetovej stránke, v Aplikácii alebo iným dostupným spôsobom pre účely opakovaného využitia Služby počas predplateného obdobia, pre tento účel mu bolo vytvorené užívateľské konto a uhradil Predplatné a Kredit za užívanie Služby v zmysle týchto Všeobecných podmienok.
 • (xiii) Prevádzkovateľom je spoločnosť Slovnaft Mobility Services, s.r.o., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 127285/B.
 • (xiv) Predplatné je suma uhradená Pravidelným užívateľom v prospech Prevádzkovateľa, ktorého výška je stanovená v Cenníku v závislosti od obdobia, na aké sa Predplatné uhrádza (napríklad mesiac alebo rok) a ktorá oprávňuje Pravidelného užívateľa na dočasné užívanie (nájom) Bicykla po vymedzené obdobie v rámci limitov stanovených v Cenníku (napr. užívanie Bicykla po počas jednej jazdy nepresahujúce 30 (slovom: tridsať minút) a v rámci Dostupnosti.
 • (xv) Reklamačný poriadok je reklamačný poriadok Služby vydaný Prevádzkovateľom a zverejnený v Aplikácii, na Internetovej stránke ako aj na aj na každom mieste, kde je možnosť prenájmu Bicyklov, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehoty na podanie a vybavenie reklamácie, postupe pri zamietnutí reklamácie, nároky z uznanej reklamácie a pod. Reklamačný poriadok je príloha týchto Všeobecných podmienok.
 • (xvi) Služba alebo Služby znamená poskytovanie služieb súvisiacich s automatizovaným požičiavaním Bicyklov, na základe ktorých Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom dočasné krátkodobé používanie Bicyklov podľa Dostupnosti za podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach (tzv. bikesharing).
 • (xvii) Užívateľom je Jednorazový užívateľ alebo Pravidelný užívateľ.
 • (xviii) Všeobecné podmienky alebo VP sú tieto všeobecné podmienky pre používanie Bicyklov definujúce základné práva, povinnosti a podmienky využívania Služieb.
 • (xix) Zákon je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Ak z jednotlivých ustanovení výslovne nevyplýva inak, považujú sa tieto Všeobecné podmienky za Rámcovú nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom ako prenajímateľom a Užívateľom ako nájomcom. Jednotlivé Čiastkové nájomné zmluvy budú uzatvorené za podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach.

1.3. Uzatvorením Čiastkovej nájomnej zmluvy vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami a jej prílohami, najmä Reklamačným poriadkom a so spracúvaním osobných údajov a zaväzuje sa ho ako súčasť uvedenej zmluvy dodržiavať.

II. REGISTRÁCIA

2.1. Použitie Bicyklov v rámci Služby je možné až na základe registrácie Užívateľa na Internetovej stráne alebo Aplikácii alebo iným dostupným spôsobom.

2.2. Registrovať sa môže výlučne fyzická osoba, ktorá v deň registrácie dovŕšila aspoň 16 (slovom: šestnásť) rokov.

2.3. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v rámci registrácie zodpovedá Užívateľ.

2.4. Po úspešnej registrácii a úhrade ceny/cien v zmysle Cenníka bude Užívateľovi zaslaná e-mailová správa a SMS správa na ním zadané kontaktné údaje pri registrácii s jeho jedinečnými prístupovými údajmi (najmä PIN kód), na základe ktorých bude možné využívanie Služby (odomknutie Bicykla). Tieto prístupové údaje platia po dobu určenú v týchto Všeobecných podmienkach alebo Cenníku a sú určené výlučne jemu osobne.

2.5. Po riadnom ukončení spoplatnenej jazdy (vrátane jazdy uhrádzanej čerpaním z Kreditu), bude Užívateľovi na ním určenú e-mailovú adresu pri registrácii zaslané vyúčtovanie jazdy. Následne prebehne automatické zúčtovanie platby v prospech Prevádzkovateľa, ktorým v prípade Jednorazového užívateľa je stiahnutie peňažných prostriedkov z platobnej karty zadanej pri registrácii a v prípade Pravidelného užívateľa stiahnutie zodpovedajúcej sumy z Kreditu, ak sú na to splnené podmienky podľa týchto Všeobecných podmienok.

2.6. Ohľadne Predplatného platí, že

 • (i) suma Predplatného je stanovená v Cenníku v závislosti od doby, na ktorú sa Predplatné uhrádza (napríklad mesiac alebo rok).
 • (ii) v sume Predplatného je zahrnutá aj suma Kreditu určená v zmysle Cenníka. Po vyčerpaní tejto sumy Kreditu je potrebné opätovné dobitie Kreditu v zmysle týchto Všeobecných podmienok.
 • (iii) doba platnosti príslušného Predplatného začína plynúť momentom riadneho odpísania sumy Predplatného v prospech účtu Prevádzkovateľa.
 • (iv) po uplynutí predplateného obdobia je pre ďalšie využitie Služby potrebná opätovná úhrada ceny v závislosti od zvoleného typu Služby (jednorazová/pravidelná/iná).
 • (v) uhradené Predplatné predstavuje sumu nájmu za stanovené obdobie a v prípade nevyužívania Služieb sa nevracia.

2.7. Ohľadne Kreditu platí, že

 • (i) suma Kreditu je platná do jeho vyčerpania alebo najdlhšie na dobu 12 (slovom: dvanásť) mesiacov, ktoré začínajú plynúť momentom riadneho odpísania sumy Predplatného v prospech účtu Prevádzkovateľa.
 • (ii) doba platnosti Kreditu začína plynúť momentom riadneho odpísania sumy Kreditu v prospech účtu Prevádzkovateľa.
 • (iii) suma Kreditu nevyčerpaná v príslušnom období, sa prenáša len raz do ďalšieho Predplatného obdobia, za predpokladu, že Pravidelný užívateľ uhradil najneskôr do skončenia obdobia, za ktoré má uhradené Predplatné nové Predplatné. V prípade, ak nie sú splnené podmienky na prenos Kreditu, nespotrebovaný Kredit sa nevracia.
 • (iv) po uplynutí doby platnosti Kreditu alebo vyčerpaní uhradeného Kreditu je pre ďalšie využitie Služby potrebné opätovné uhradenie (dobitie) Kreditu.
 • (v) v prípade, že suma Kreditu nepostačuje na uhradenie ceny nájmu v zmysle Cenníka, bude dlžná suma zúčtovaná Pravidelnému užívateľovi z najbližšie uhradeného (dobitého) Kreditu.
 • (vi) bez úhrady Kreditu (aj napriek uhradenému Predplatnému) nie je možné užívanie Služby. Uvedené neplatí, v prípade podľa bodu 2.7 písm. ii) týchto VP.

2.8. Ohľadne Depozitu platí, že

 • (i) Prevádzkovateľ je oprávnený použiť sumu Depozitu alebo jeho časť na úhradu škody alebo iných nárokov, ktoré mu vznikli a za ktoré zodpovedá Užívateľ podľa týchto VP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v prípade, ak dôjde k škode na Bicykli a/alebo na Dokovacej stanici z dôvodov na strane Užívateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť celú uvedenú sumu Depozitu alebo jej časť, pričom úhrada z Depozitu nezbavuje Užívateľa zodpovednosti za náhradu celej škody, ktorá Prevádzkovateľovi činnosťou Užívateľa vznikla.
 • (ii) suma Depozitu nepoužitá v prospech Prevádzkovateľa za podmienok uvedených v týchto VP, bude odblokovaná v súlade s pravidlami banky Jednorazového užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za lehoty ani prípadné škody, ktoré so zablokovaním Depozitu alebo lehoty na jeho vrátenie vznikli. V prípade, ak budú splnené predpoklady na použitie Depozitu v prospech Prevádzkovateľa určené v týchto VP, bude príslušná suma zúčtovaná v prospech Prevádzkovateľa.
 • (iii) v prípade zakúpenia celodenného lístka na využívanie Služby bude Depozit na karte Jednorazového užívateľa zablokovaný len raz, bez ohľadu na počet jázd v daný deň.

2.9. Pravidelný užívateľ berie na vedomie, že úhradou Predplatného alebo Kreditu mu vzniká právo na používanie Bicykla v rozsahu a spôsobom definovaným v týchto Všeobecných podmienkach. Registrácia alebo úhrada Predplatného či Kreditu neznamená garantovanú neobmedzenú Dostupnosť.

2.10. Pred uplynutím platnosti Predplatného alebo Kreditu, bude Prevádzkovateľ o uvedenom v primeranom predstihu informovať Pravidelného užívateľa zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu ním uvedenú pri registrácii.

III. PODMIENKY POUŽÍVANIA bicyklov

3.1. Použitie Bicykla (poskytnutie Služby) je možné po zadaní PIN kódu resp. iných prístupových údajov, ktoré sú vydané Užívateľovi po úspešnej registrácii a splnení iných podmienok stanovených týmito Všeobecnými podmienkami, najmä úhrade príslušnej ceny nájomného.

3.2. PIN kód resp. iné prístupové údaje budú Užívateľovi doručené po splnení podmienok stanovených týmito Všeobecnými podmienkami (najmä riadnej registrácii a úhrade príslušnej ceny nájmu) a to zaslaním SMS správy na ním zvolené mobilné telefónne číslo a emailovej správy na ním určenú e-mailovú adresu pri registrácii. Za správne uvedené mobilné telefónne číslo a e-mailovú adresu zodpovedá Užívateľ. V prípade nedoručenia prístupových údajov (najmä PIN kódu) najneskôr do 5 (slovom: päť) minút od splnenia podmienok na jeho zaslanie, je potrebné bezodkladne kontaktovať Infolinku a to počas jej prevádzkových hodín (viď bod 1.1 odsek ix) všetkými dostupnými spôsobmi a mimo týchto prevádzkových hodín je potrebné Infolinke uvedené oznámiť zaslaním e-mailovej správy alebo prostredníctvom na to určeného kontaktného formuláru .

3.3. V prípade, že Jednorázový užívateľ nezačne s uskutočnením jazdy ani do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín od doručenia PIN kódu na odomknutie Bicykla, tento PIN kód bude deaktivovaný a využitie Služby na jeho základe už nebude možné.

3.4. Využívanie Služby nie je možné, ak Užívateľ má Prevádzkovateľom evidovaný dlh súvisiaci s poskytovaním Služieb.

3.5. Bicykle môže použiť výlučne fyzická osoba staršia ako 16 (slovom: šestnásť) rokov a osoba, ktorá je na to spôsobilá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Všeobecných podmienok. Mladšia osoba je oprávnená použiť Bicykel výhradne v sprievode svojho zákonného zástupcu, pričom za použitie Bicykla takouto osobou zodpovedá v plnom rozsahu jej zákonný zástupca.

3.6. Za použitie Bicykla osobami nespôsobilými v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Všeobecných podmienok nezodpovedá Prevádzkovateľ, ale výlučne len osoby, ktoré napriek uvedenému tejto Bicykel použili.

3.7. V súvislosti s používaním Bicyklov je vždy potrebné dodržiavať povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Všeobecných podmienok, najmä je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

 • (i) Bicykel je určený na dočasné používanie v súlade s týmito VP a len pre osobnú potrebu osoby, ktorá sa pre tento účel zaregistrovala, prípadne iných osôb, ktorým právo na používanie priamo ustanovujú tieto Všeobecné podmienky.
 • (ii) Bicykle je dovolené používať výlučne na území mesta Bratislava a používať Bicykle mimo hraníc mesta je výslovne zakázané.
 • (iii) Užívateľ je povinný používať Bicykle/alebo Dokovacie stanice tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.
 • (iv) Bicykel nesme viesť osoba, ktorá na to nie je zdravotne spôsobilá alebo jej to neumožňuje jej momentálny zdravotný stav.
 • (v) je zakázané viesť Bicykel pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek omamných a psychotropných látok vrátane liekov znižujúcich schopnosť jazdy na Bicykli.
 • (vi) vždy je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky a rešpektovať iných jej účastníkov.
 • (vii) v prípadoch ustanovených právnymi predpismi a v prípadoch potreby, najmä v nočných hodinách alebo čase zníženej viditeľnosti, je Užívateľ povinný byť osvetlený a použiť potrebné reflexné prvky.
 • (viii) pred začatím jazdy je vždy potrebné skontrolovať technický stav Bicykla, najmä schopnosť jazdy a funkčnosť bŕzd. Ak je Bicykel poškodený alebo je podozrenie, že nebude riadne spôsobilý na uskutočnenie jazdy, takýto Bicykel je zakázané použiť a jeho poruchu je potrebné nahlásiť na Infolinku, prostredníctvom Internetovej stránky alebo prostredníctvom Aplikácie. Ak Užívateľ napriek uvedenému Bicykel použije, zodpovedá za škodu tým spôsobenú a nemá právo na uplatnenie nárokov plynúcich z vadného poskytnutia Služby.
 • (ix) ak Užívateľ pred alebo kedykoľvek počas trvania nájmu spozoruje poruchu Bicykla alebo Dokovacej stanice, je povinný uvedené nahlásiť na Infolinku a prestať Bicykel okamžite používať. Ak Užívateľ napriek uvedenému Bicykel použije, zodpovedá za škodu tým spôsobenú a nemá právo na uplatnenie nárokov plynúcich z vadného poskytnutia Služby.
 • (x) v prípade ak, bude zistená vada, ktorá neumožňuje správne použitie Bicykla, je potrebné Bicykel vrátiť najneskôr do 2 (slovom: dvoch) minút od začatia nájmu na určené miesto (Dokovacia stanica alebo náhradný stojan označený ako „Extra stand“). Takéto použitie Bicykla nepodlieha poplatku. Ak Užívateľ napriek uvedenému Bicykel použije, zodpovedá za škodu tým spôsobenú a nemá právo na uplatnenie nárokov plynúcich z vadného poskytnutia Služby.
 • (xi) je zakázané jazdiť na Bicykli bez držania sa riadidiel, pridŕžať sa motorového vozidla, jazdiť na jednom Bicykli viacerým osobám, jazdiť po koľajniciach a prevážať v rukách veci alebo iné osoby.
 • (xii) neodporúča sa jazdiť na Bicykli za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo zníženej viditeľnosti, počas nepriaznivého počasia či poľadovice a telefonovať alebo používať slúchadlá.
 • (xiii) odporúča sa jazdiť po cyklotrasách, s prilbou a reflexnými prvkami a dávať na známosť zmenu smeru ostatným účastníkom premávky.
 • (xiv) Bicykel je oprávnený užívať výlučne Užívateľ, ak tieto VP výslovne neustanovujú inak.
 • (xv) je zakázané vedenie Bicykla viac ako 1 (slovom: jednou) osobou ako aj prevážanie iných osôb alebo zvierat na Bicykli.
 • (xvi) prípadné prepravované predmety na Bicykli je potrebné vždy zabezpečiť tak, aby nespôsobili škodu na Bicykli prípadne na tretích osobách alebo iných veciach.
 • (xvii) je zakázané uskutočňovať akékoľvek zmeny na Bicykli s výnimkou nastavenia sedadla. Pripevňovanie detskej sedačky na Bicykel je možné len na vlastné riziko Užívateľa, ktorý zodpovedá za jej správnu montáž aj použitie.
 • (xviii) v prípade, ak je Bicykel používaný mimo mesta, je Užívateľ v prípadoch ustanovených právnymi predpismi povinný použiť cyklistickú prilbu. Táto nie je súčasťou výbavy Bicykla, preto je Užívateľ povinný si ju zabezpečiť sám.
 • (xix) Užívateľ berie na vedomie, že nosnosť Bicykla je max. 120 kg a nosnosť košíka umiestneného na Bicykli je max. 10 kg.
 • (xx) za zvolenú cestu a miesta jazdy Bicyklom prípadne za vhodnosť cesty na použitie Bicykla zodpovedá výlučne Užívateľ.
 • (xxi) v prípade, ak bude z dôvodov na strane Užívateľa, tomuto uložená pokuta alebo iná sankcia spojená s využívaním Služby najmä nedodržaním právnych predpisov na úseku cestnej premávky, zodpovedá za jej splnenie v plnom rozsahu Užívateľ.

3.8. Ak nie je s Prevádzkovateľom výslovne dohodnuté inak, môže si 1 (slovom: jeden) Pravidelný užívateľ súčasne kúpiť neobmedzené množstvo programov, pričom na jeden program sa v jednom čase dá požičať len jeden (1) bicykel.

3.9. V prípade, ak si Užívateľ súčasne prenajme viacero kusov Bicyklov podľa bodu 3.8, zodpovedá za oboznámenie osôb využívajúcich takto zapožičané Bicykle s týmito VP ako aj za dodržiavanie týchto VP týmito osobami. Za spôsobenie škody na Bicykloch alebo Dokovacích staniciach týmito osobami zodpovedá Pravidelný užívateľ, ktorý im umožnil použitie Bicyklov.

3.10. V prípade, ak Užívateľ umožní svojim konaním alebo opomenutím konania, použitie Bicykla treťou osobou v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, zodpovedá za škodu tým spôsobenú Prevádzkovateľovi vrátane škody, ktorú Prevádzkovateľovi aj akýmkoľvek tretím osobám spôsobí táto tretia osoba.

3.11. Pravidelný užívateľ je v rámci uhradeného Predplatného oprávnený použiť Bicykel v časovom limite stanovenom v Cenníku platnom v čase jeho registrácie. V prípade, ak jazda presiahne takto stanovený časový limit, bude mu cena jazdy presahujúcej stanovený čas účtovaná z Kreditu v súlade s Cenníkom.

3.12. Súčasne je možné jedným Užívateľom využívanie len jedného typu Služby (Užívateľ nemôže mať súčasne zakúpený denný lístok ako aj mesačný lístok).

IV. parkovanie a vrátenie BICYKLOV

4.1. Bicykel musí byť vždy vrátený v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, pričom ak nie je určené inak platí, že musí byť vrátený najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín od jeho odomknutia.

4.2. Ak sa na Bicykli dočasne nejazdí avšak nedošlo k jeho vráteniu, je potrebné Bicykel uzamknúť zámkom k nemu patriacim a to na určené miesto prípadne iné miesto umožňujúce jeho riadne uzamknutie a predchádzanie škodám.

4.3. Bicykel nikdy nemôže byť umiestnený ani parkovaný tak, aby ohrozil bezpečnosť alebo plynulosť premávky, zdravie alebo život osôb alebo spôsobil akékoľvek škody.

4.4. Po skončení nájmu je Bicykel potrebné vrátiť na ktorúkoľvek dostupnú Dokovaciu stanicu. Predné koleso bicykla je potrebné zasunúť do vyznačeného miesta na dokovacom stojane a uzamknúť ho zamykacím mechanizmom na bicykli. Zvukový signál a informácia „LOCKED“ na displeji Bicykla potvrdia správne uzamknutie a ukončenie nájmu.

4.5. V prípade, ak na cieľovej Dokovacej stanici nie je voľný dokovací stojan, je potrebné Bicykel uzamknúť o náhradný stojan, označený ako „EXTRA STAND“. Ak nie je v cieľovej stanici možné vrátenie Bicykla ani spôsobom podľa predchádzajúcej vety, je Užívateľ povinný vrátiť Bicykel na najbližšej možnej voľnej Dokovacej stanici alebo náhradnom stojane. Dostupnosť miest na vrátenie Bicykla je možné overiť na Internetovej stránke alebo v Aplikácii. Až riadnym uzamknutím podľa tohto ustanovenie Všeobecných podmienok sa nájom Bicykla následne ukončí.

4.6. V prípade, ak nebude Bicykel riadne vrátený jedným z vyššie popísaných spôsobov, plynie spoplatnená doba nájmu ďalej až do momentu jeho riadneho vrátenia a uzamknutia.

V. práva a povinnosti strán

5.1. Užívateľ zodpovedá za riadne plnenie povinností vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Všeobecných podmienok. V prípade, ak porušením právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok spôsobí škodu (na majetku, zdraví, živote, prípadne inú) Prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, zodpovedá v plnom rozsahu za takto spôsobenú škodu.

5.2. Užívateľ využíva Služby a používa Bicykel vždy na vlastnú zodpovednosť.

5.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za použitie Bicykla osobami, ktoré na to nie sú oprávnené v zmysle týchto Všeobecných podmienok alebo príslušných právnych predpisov.

5.4. Užívateľ smie použiť Bicykel výlučne pre svoje potreby a nie je oprávnený umožniť jeho využitie osobe, ktorá nesplnila podmienky pre jeho použitie ustanovené týmito Všeobecnými podmienkami.

5.5. Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť PIN kód, prípadne iné prístupové údaje k použitiu Bicykla, ktoré mu boli pridelené Prevádzkovateľom, inej osobe s výnimkou osôb, ktoré budú využívať Bicykel v prípade, ak Užívateľ si prenajme väčší počet Bicyklov v súlade s týmito VP. Užívateľ je povinný uskutočniť kroky smerujúce k utajeniu PIN kódu tak, aby nemohol byť použitý neoprávnenou osobou.

5.6. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť registráciu, ukončiť registráciu alebo neumožniť využitie Služieb osobe, ktorá porušila podmienky stanovené týmito Všeobecnými podmienkami, spôsobila škodu na Bicykli alebo zdraví, živote či majetku inej osoby prípadne nepreukázala, že má oprávnenie na použitie Bicykla.

5.

7. V prípade nehody alebo akejkoľvek inej škodovej udalosti je Užívateľ povinný o uvedenom bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom Infolinky alebo kontaktného e-mailu Prevádzkovateľa uvedeného na Internetovej stránke alebo v Aplikácii ako aj príslušné inštitúcie alebo orgány, najmä políciu.

5.

8. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom Infolinky alebo kontaktného e-mailu Prevádzkovateľa uvedeného na Internetovej stránke alebo v Aplikácii o zmene svojich údajov potrebných pre poskytovanie Služby, najmä zmene e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.

VI. reklamácia služby alebo vád

6.1. Všetky informácie týkajúce sa reklamácie, podania sťažností alebo podnetov sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je Prílohou č. 1 týchto Všeobecných podmienok.

6.2. V prípade, ak bola na Infolinku nahlásená informácia, ktorá je v zmysle platných právnych predpisov, Všeobecných podmienok alebo Reklamačného poriadku reklamáciou, podnetom alebo sťažnosťou, uplatní sa postup uvedený v Reklamačnom poriadku. VII. TRVANIE NÁJMU a jeho skončenie

7.1. Čiastková nájomná zmluva o nájme Bicykla medzi Jednorazovým užívateľom a Prevádzkovateľom sa považuje za uzatvorenú momentom, kedy Jednorazový užívateľ uhradí úhradu za užívanie Služby v zmysle týchto Všeobecných podmienok. Ak tieto VP neustanovujú inak, Čiastková nájomná zmluva podľa predchádzajúcej vety sa skončí momentom riadneho vrátenia Bicykla na určené miesto v zmysle článku IV týchto Všeobecných podmienok.

7.2. Čiastková nájomná zmluva o nájme Bicykla medzi Pravidelným užívateľom a Prevádzkovateľom sa uzatvára na dobu určenú pre typ Predplatného, ktorý si Pravidelný užívateľ pri registrácii zvolí – rok alebo mesiac. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom, kedy Pravidelný užívateľ uhradí úhradu za užívanie Služby v zmysle týchto VP. Ak tieto VP neustanovujú inak, Čiastková nájomná zmluva podľa predchádzajúcej vety sa skončí uplynutím doby určenej pre zvolený typ Predplatného.

7.3. Nakoľko, sa Čiastková nájomná zmluva uzatvára na dobu určitú, nie je možné túto zmluvu vypovedať.

7.4. Užívateľ svojou registráciou vyjadruje svoj výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 Zákona. Prevádzkovateľ týmto poučuje Užívateľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ akceptovaním týchto VP potvrdzuje, že bol riadne o uvedenom poučený.

7.5. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že nakoľko požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy mu oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. V súlade s § 3 ods. 1 písm. j) Zákona je Užívateľ ako spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie Prevádzkovateľom do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Nakoľko náklady na poskytovanie Služby sú v podstatnej miere vyššie, zaväzuje sa Užívateľ v prípade odstúpenia podľa predchádzajúcej vety uhradiť Prevádzkovateľovi ako cenu za skutočne poskytnuté plnenie zodpovedajúcu sume nájomného vo výške určenej Cenníkom.

7.6. Ak nie je vyššie uvedené inak a ak je Čiastková nájomná zmluva považovaná za zmluvu uzatvorenú na diaľku v zmysle platných právnych predpisov, Užívateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Čiastkovej nájomnej zmluvy do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy. Lehota na odstúpenie od uvedenej zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom uvedeným v bode 7.1 alebo 7.2 týchto Všeobecných podmienok.

7.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Užívateľ informuje Prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Čiastkovej nájomnej zmluvy zaslaním a) jednoznačného písomného vyhlásenia o odstúpení od tejto zmluvy na adresu sídla Prevádzkovateľa: Slovnaft Mobility Services, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12 prípadne na inú adresu sídla Prevádzkovateľa zapísanú v ORSR ako aktuálnu v čase odoslania odstúpenia. Na tento účel možno použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Všeobecných podmienok. b) vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iného jednoznačného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom Internetovej stránky. V prípade, ak Užívateľ využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu Prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú pri vypĺňaní tohto formuláru uviedol.

7.8. Lehota na uvedené odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Užívateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

7.9. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Čiastkovej nájomnej zmluvy tiež z dôvodov uvedených v príslušných právnych predpisoch, týchto Všeobecných podmienkach a Reklamačnom poriadku.

7.10. Odstúpenie od zmluvy je Užívateľ povinný zaslať písomne zaslaním písomného vyhotovenia odstúpenia od zmluvy v súlade s bodom 7.7 týchto Všeobecných podmienok. V rámci odstúpenia musí uviesť nezameniteľne svoje identifikačné údaje a dôvod na odstúpenie od zmluvy. Zmluva sa zrušuje momentom riadneho doručenia odstúpenia Prevádzkovateľovi. Formulár pre odstúpenie od zmluvy je Prílohou č. 3 Všeobecných podmienok a bude Užívateľovi zároveň dostupný na Internetovej stránke a v Aplikácii.

7.11. Predpokladom odstúpenia od Čiastkovej nájomnej zmluvy Užívateľom je, že došlo k riadnemu vráteniu prenajatého Bicykla v zmysle týchto Všeobecných podmienok.

7.12. Prevádzkovateľ môže od Čiastkovej zmluvy uzatvorenej s Užívateľom okamžite písomne odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie porušovanej povinnosti v prípade, ak

 • (i) porušením jeho povinností podľa týchto Všeobecných podmienok dôjde k vzniku škody na strane Prevádzkovateľa, najmä škode na Bicykli alebo Dokovacej stanici,
 • (ii) Užívateľ nevráti Bicykel riadne v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.
 • (iii) Užívateľ odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Prílohy č. 2 k týmto Všeobecným podmienkam alebo v zmysle platných právnych predpisov v rozsahu, akom nie je ďalej možné poskytovanie Služby.

7.13. V prípadoch neuvedených v bode 7.12 týchto VP, môže Prevádzkovateľ od Čiastkovej nájomnej zmluvy odstúpiť pre porušenie povinností Užívateľa stanovených týmito Všeobecnými podmienkami, ak nedošlo k dodatočnému splneniu porušovanej povinnosti ani v dodatočnej primeranej lehote (maximálne 30 (slovom: tridsať) dní) stanovenej mu na to Prevádzkovateľom.

7.14. Prevádzkovateľ je povinný prípadné odstúpenie od zmluvy zaslať na e-mailovú adresu Užívateľa, ním uvedenú pri registrácii a v odstúpení od zmluvy uviesť dôvod odstúpenia. Zmluva sa zrušuje doručením odstúpenia od zmluvy Užívateľovi.

7.15. S ohľadom na charakter poskytovanej Služby sa neuvádza informácia o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona.

7.16. V prípade odstúpenia od Čiastkovej nájomnej zmluvy z dôvodov porušenia povinností Prevádzkovateľa, bude Užívateľovi vrátená suma uhradeného nájomného resp. jeho pomerná časť. Uvedené platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď bolo Prevádzkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za Službu, ak Užívateľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platby za plnenia, ktoré boli riadne poskytnuté pred odstúpením od zmluvy a sú vzájomne spotrebované, sa nevracajú.

VIII. POPLATKY a platobné podmienky

8.1. Všetky ceny spojené s využívaním Služieb, najmä Predplatné, Kredit, Depozit a ceny za prenájom Bicykla sú uvedené v Cenníku Prevádzkovateľa, dostupnom na Internetovej stránke, prípadne v Aplikácii a ako aj na každom mieste, kde je možnosť prenájmu Bicyklov.

8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť ceny uvedené v Cenníku, pričom zmena je účinná momentom zverejnenia zmeneného znenia Cenníka na miestach uvedených v predchádzajúcom bode týchto Všeobecných podmienok. Uvedené neplatí v prípade úhrady Predplatného, ktorého cena platí po celú dobu, za ktorú bolo Predplatné uhradené.

8.3. Platba za využitie Služieb je možná len ako bezhotovostná on-line platba prostredníctvom platobných kariet určených Prevádzkovateľom, napríklad Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club, JCB, UPI (UnionPay) prípadne iných, ktoré Prevádzkovateľ uvedie v Cenníku.

8.4. Za použitie príslušnej platobnej karty zodpovedá výlučne Užívateľ. Použitím karty sa má za to, že Užívateľ je oprávnený na jej použitie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za použitie falošnej platobnej karty, odcudzenej, prípadne firemnej karty.

8.5. Prípadné námietky voči zúčtovanej platbe je Užívateľ oprávnený nahlásiť na príslušnú Infolinku v súlade s Reklamačným poriadkom.

8.6. V prípade zakúpenia denného (24 (slovom: dvadsaťštyri hodinového) lístka Jednorazovým užívateľom, je možné Službu využívať v súhrne po dobu 12 (slovom: dvanásť) hodín za uvedených 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín prípadne inú dobu určenú v Cenníku. Po prekročení uvedenej doby bude suma zúčtovaná v prospech Prevádzkovateľa z Depozitu a to podľa výslednej ceny jazdy v zmysle Cenníka.

8.7. V prípade úhrady Služby využívanej Jednorazovým užívateľom na základe minútovej tarifikácie (Pay by minutes) sa ráta každých ukončených 6 (slovom: šesť) minút.

IX. OCHRANA osobných údajov

9.1. Užívateľ pre účely používania Služby súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov a iných údajov v zmysle Súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto Všeobecných podmienok.

X. zasielanie newsletterov

10.1. Užívateľ v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním „newsletterov“ (informácii týkajúcich sa Služby prípadne služieb alebo tovarov tretích osôb) na e-mailovú adresu zadanú Užívateľom pri registrácii.

10.2. Odvolanie súhlasu podľa bodu

10.1 týchto VP možno nahlásiť na Infolinke prípadne zrušiť odber newsletterov spôsobom uvedeným v e-mailovej správe, v ktorej sa newsletter doručuje.

XI. alternATíVNE RIEšENIE SPOROV a orgán dozoru

11.1. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na jeho žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania.

11.2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

11.3. Prevádzkovateľ zároveň na svojej internetovej stránke www.slovnaftbajk.sk uvádza aj odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

11.4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 2

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Registráciou prípadne iným určeným spôsobom vyjadruje Užívateľ svoj výslovný súhlas so znením týchto Všeobecných podmienok a ich príloh a zaväzuje sa ich dodržiavať.

12.2. Ak právne prepisy neurčujú inak, Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Všeobecných podmienok, pričom ich zmena je účinná momentom zverejnenia ich nového znenia na Internetovej stránke prípadne v Aplikácii. Prípadná zmena sa nedotýka ustanovení o cene Predplatného alebo Depozitu platných v čase registrácie príslušného Užívateľa.

12.3. Akákoľvek komunikácia medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom musí prebiehať v slovenskom jazyku, ak nie je výslovne v týchto Všeobecných podmienkach alebo Prevádzkovateľom uvedené inak.

12.4. Tieto Všeobecné podmienky ako aj práva a povinnosti strán z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.5. Prílohou týchto Všeobecných podmienok je 1. Reklamačný poriadok 2. Ochrana osobných údajov 3. Formulár na odstúpenie od zmluvy

12.6. Nakoľko, odo dňa 0

7.09.2018 až do odvolania Prevádzkovateľom prebieha skúšobná prevádzky Služby, použijú sa tieto VOP primerane na Službu, najmä jej jednotlivé časti, prevádzku, registráciu, platbu a práva a povinnosti strán v rozsahu primeranom aktuálnej dostupnosti Služby a jej jednotlivých súčastí.

12.7. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa

 

 

príloha č. 1

k Všeobecným PODMIENKAM pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti Slovnaft Mobility Services, s.r.o.

I. ÚVOD

Spoločnosť Slovnaft Mobility Services, s.r.o. pri poskytovaní služieb v rámci služby BAjk sharing v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave postupuje v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších zmien.

Vzhľadom na špecifické vlastnosti poskytovaných služieb tento Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii kvality poskytovaných služieb spoločnosťou Slovnaft Mobility Services, s.r.o. pri poskytovaní služieb v rámci služby bikesharing „Slovnaft BAjk“ v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Týmto Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Užívateľovi a to jeho zverejnením na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.slovnaftbajk.sk ako aj v Aplikácii a na miestach poskytovania Služby – na smart Dokovacích staniciach.

II. všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

2.1. Pre účely tohto Reklamačného poriadku majú nasledujúce pojmy tento význam:

 • (i) Aplikácia je mobilná aplikácia Slovnaft BAJK App alebo iná takáto aplikácia vytvorená a sprístupnená pre účely poskytovania Služieb.
 • (ii) Bicykel znamená špecializovaný dopravný prostriedok vyhotovený pre účely poskytovania Služieb poháňaný pedálmi, na ktorom sú za sebou na pevnom ráme umiestnené dve kolesá. Bicyklom pre účely tohto Reklamačného poriadku je aj tzv. smart bicykel vybavený GPS lokalizátorom a prípadne elektro bicykle alebo iné bicykle zaradené Prevádzkovateľom do systému BAjk sharing. Bicyklami sa pre účely týchto VP rozumie aj všetko ich príslušenstvo najmä riadiaca elektronika a elektronický dokovací zámok.
 • (iii) Cenník je cenník vydaný Prevádzkovateľom pre účely poskytovania Služieb, ktorý je dostupný na www.slovnaftbajk.sk v znení jeho neskorších dodatkov, prípadne v Aplikácii ako aj a na miestach poskytovania Služby – najmä na smart Dokovacích staniciach.
 • (iv) Dokovacie stanice sú dokovacie stanice určené na parkovanie Bicyklov vrátane tzv. smart dokovacích staníc s terminálom, umožňujúcich za Službu zaplatiť alebo sa registrovať. Dokovacími stanicami sa pre účely týchto VP rozumejú aj náhradné stojany tzv. „extra stand“ umožňujúce parkovanie Bicyklov ako aj software umiestnený v dokovacích staniciach umožňujúci registráciu alebo vykonanie platby.
 • (v) Prevádzkovateľom je spoločnosť Slovnaft Mobility Services, s.r.o., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 127285/B.
 • (vi) Reklamačný poriadok je tento reklamačný poriadok Služby vydaný Prevádzkovateľom a zverejnený, na webovej stránke www.slovnaftbajk.sk, prípadne v Aplikácii ako aj na miestach poskytovania Služby – najmä na smart Dokovacích staniciach, ktorý upravuje podmienky reklamácie Služby, najmä podmienky a spôsob reklamácie, zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehoty na podanie a vybavenie reklamácie, zamietnutie reklamácie, nároky z uznanej reklamácie a pod. Reklamačný poriadok je prílohou Všeobecných podmienok.
 • (vii) Služba alebo Služby znamená poskytovanie služieb súvisiacich s automatizovaným požičiavaním Bicyklov, na základe ktorých Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom dočasné krátkodobé používanie Bicyklov podľa Dostupnosti za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach (tzv. bikesharing).
 • (viii) Užívateľom je fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá splnila alebo má v úmysle splniť podmienky stanovené Všeobecnými podmienkami pre využitie Služby, najmä uhradenie ceny za užívanie Služby.
 • (ix) Určená osoba je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 607/B.
 • (x) Všeobecné podmienky sú Všeobecné podmienky pre používanie bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk definujúce základné práva, povinnosti a podmienky využívania Služieb vydané Prevádzkovateľom.
 • (xi) Zmluva je nájomná zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom ako prenajímateľom a Užívateľom ako nájomcom za podmienok stanovených Všeobecnými podmienkami, ktoré na tento účel stanovujú spoločne s prílohami k Všeobecným podmienkam rámcové podmienky dočasného nájomného vzťahu k Bicyklom.
 • (xii) Zákony o ochrane spotrebiteľa sú zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a zaväzuje sa ho ako súčasť Zmluvy dodržiavať.

III. zodpovednosť prevádzkovateľa za vady služieb

3.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady Služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, Všeobecnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom. Vadami sa rozumejú prípady, kedy Služba nespĺňa požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a/alebo nie je poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi alebo Všeobecnými podmienkami. Vadou Služby sa rozumie najmä:

 • (i) neposkytnutie Služby riadne a včas v zmysle Všeobecných podmienok, najmä nedoručenie PIN kódu na odomknutie bicykla napriek riadnemu splneniu všetkých povinností Užívateľa,
 • (ii) nezrealizovanie platby za Službu resp. zrealizovanie platby v inej výške ako stanovuje Cenník,
 • (iii) vada Bicykla alebo Dokovacej stanice nespôsobená Užívateľom vzniknutá pred začatím poskytovania Služby alebo počas jej poskytovania.

3.2. Reklamáciou podľa tohto Reklamačného poriadku nie je podanie Užívateľa týkajúce sa jeho nespokojnosti ohľadne poskytovaných Služieb, ktoré nie je vadou v zmysle platných predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku alebo nespokojnosť so samotným procesom vybavenia sťažnosti alebo reklamácie, ak tento Reklamačný poriadok alebo platné právne predpisy, najmä Zákony o ochrane spotrebiteľa, neustanovujú inak (ďalej aj len ako „Sťažnosť“).

3.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Služby spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

3.4. Pre služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v mene obchodných partnerov, platia reklamačné poriadky týchto obchodných partnerov (subdodávateľov).

3.5. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii.

3.6. Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, ktorou bude preukázané, že Prevádzkovateľ porušil príslušný právny predpis, Všeobecné podmienky alebo Zmluvu uzatvorenú s Užívateľom alebo konal v rozpore s nimi. Za opodstatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia aj vtedy, ak Prevádzkovateľ riadne neoznámi Užívateľovi výsledok reklamačného konania v stanovenej lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

3.7. V prípade, ak sa reklamácia týka správnosti úhrady ceny za Služby alebo uskutočnenia platby, až do riadneho vybavenia reklamácie nie je Prevádzkovateľ povinný namietanú platbu za Službu vrátiť v prospech Užívateľa.

3.8. Reklamácie vybavuje Prevádzkovateľ. Podania týkajúce sa uplatnenia reklamácie je oprávnená v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi vybavovať aj Určená osoba, najmä je oprávnená prijímať uvedené podania, poučiť Užívateľa o jeho právach, vydať mu potvrdenie o prijatí reklamácie alebo prijať rozhodnutie Užívateľa o spôsobe vybavenia reklamácie.

3.9. Reklamačný poriadok neuvádza údaje o záručných opravách, nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb, v prípade ktorých s ohľadom na ich charakter neprichádzajú do úvahy záručné opravy.

IV. podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

4.1. Užívateľ je povinný vadu Služieb reklamovať bez zbytočného odkladu po zistení vady Služieb, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní, odo dňa kedy došlo k reklamovanej skutočnosti.

4.2. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním emailovej správy na e-mailovú adresu info@slovnaftbajk.sk, telefonicky na tel. čísle +421 2 5950 5950 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke slovnaftbajk.sk.

4.3. Reklamácia musí obsahovať:

 • (i) identifikáciu reklamujúceho Užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo
 • (ii) popis reklamovanej vady, miesto jej výskytu a prejavy
 • (iii) uvedenie dátumu, kedy došlo k reklamovanej skutočnosti
 • (iv) navrhovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

4.4. Užívateľ je o reklamovanej Službe povinný predložiť doklad (originál alebo fotokópiu umožňujúcu overenie jej súladu s originálom) preukazujúci jej poskytnutie (najmä faktúru), okrem prípadov ak sa reklamácia týka neposkytnutia dokladu o objednaní si Služby. Uvedený doklad je povinný v prípade reklamácie uskutočnenej e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru podľa bodu 4.2 predložiť súčasne so zaslaním reklamácie a v prípade reklamácie uskutočnenej telefonicky je povinný tento doklad predložiť najneskôr do 3 (slovom: troch) dní odo dňa uskutočnenia telefonátu o reklamácii.

V. prijatie reklamácie

5.1. Prevádzkovateľ alebo Určená osoba potvrdí prijatie reklamácie:

 • (i) v prípade reklamácie zaslanej emailom zaslaním emailu na adresu, ktorú pre tento účel výslovne Užívateľ uviedol v emailovej správe, inak na emailovú adresu, z ktorej email Užívateľ reklamáciu zaslal,
 • (ii) v prípade reklamácie uskutočnenej telefonicky zaslaním sms správy na telefónne číslo, ktoré pre tento účel výslovne Užívateľ uviedol v rámci telefonického hovoru, inak na telefónne číslo, ktorým bola telefonická reklamácia uskutočnená,
 • (iii) v prípade reklamácie uskutočnenej cez kontaktný formulár zaslaním emailu na adresu, ktorú pre tento účel výslovne Užívateľ uviedol v kontaktnom formulári.

5.2. Prevádzkovateľ doručí Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktorá bola doručená niektorým zo spôsobom uvedených v bode 5.1 tohto Reklamačného poriadku ihneď po doručení/ obdržaní takejto reklamácie. Uvedené potvrdenie je len potvrdením Prevádzkovateľa o doručení uplatnenia reklamácie, nie je uznaním reklamácie ani iným obdobným úkonom.

5.3. Na základe riadne uskutočnenej reklamáciu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, začína reklamačné konanie. Za riadne uskutočnenú reklamáciu sa považuje doručenie reklamácie obsahujúcej všetky náležitosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom vrátane dokladu o poskytnutí Služby podľa bodu 4.4 tohto Reklamačného poriadku.

5.4. Súčasťou potvrdenia o prijatí reklamácie bude aj poučenie Užívateľa o jeho právach v zmysle § 18 ods. 4 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Rovnako bude súčasťou potvrdenia návrh Užívateľa na spôsob vybavenia reklamácie.

VI. spôsob vybavenia reklamácie

6.1. Prevádzkovateľ je oprávnený reklamáciu odmietnuť, ak nie je podaná v súlade s týmto Reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, najmä ak:

 • (i) podanie Užívateľa nie je reklamáciou v zmysle príslušných právnych predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku, najmä ak sa jedná o Sťažnosť,
 • (ii) Užívateľ podal reklamáciu po uplynutí doby na podanie reklamácie,
 • (iii) Reklamácia nespĺňa náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, najmä podľa bodu 4.2 a 4.3,
 • (iv) Užívateľ nepreukázal, že reklamácia sa týka Služby poskytovanej Prevádzkovateľom,
 • (v) Užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi informácie alebo podklady podľa bodu

  7.1 a bez ich poskytnutia nie je možné reklamáciu riadne vybaviť,

 • (vi) Reklamovaná vada bola spôsobená konaním alebo opomenutím konania Užívateľa, najmä v prípade konania v rozpore s Všeobecnými podmienkami alebo jej prílohami.

6.2. Prevádzkovateľ bude o dôvodoch odmietnutia reklamácie informovať Užívateľa v súlade s bodom 5.1 tohto Reklamačného poriadku.

6.3. Ak doručená reklamácia spĺňa predpoklady ustanovený príslušnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, Prevádzkovateľ posúdi jej opodstatnenosť.

6.4. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ informujte Užívateľa o jeho právach v zmysle § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Užívateľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi. Spôsob vybavenia reklamácie sa uskutoční ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

6.5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu vadne poskytnutej Služby za riadne poskytnutú Službu.

6.6. O vybavení reklamácie Prevádzkovateľ informujte Užívateľa spôsobom uvedeným v bode 5.1 tohto Reklamačného poriadku a o vybavení mu bude vydaný písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúcej vety bude zaslaný doklad v súlade s bodom 5.1 toho Reklamačného poriadku.

VII. práva a povinnosti strán

7.1. V rámci reklamačného konania môže Prevádzkovateľ od Užívateľa požadovať ďalšie relevantné informácie a podklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie. Za týmto účelom je Užívateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. Lehota potrebná na doplnenie informácií/podkladov sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov.

7.2. V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia, môže sa domáhať svojich nárokov v zmysle platných právnych predpisov.

7.3. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Užívateľa ako spotrebiteľa na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

príloha č. 2

k Všeobecným PODMIENKAM pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Slovnaft Mobility Services, s. r. o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 127285/B, e-mail: slovnaft.mobility@slovnaft.sk (ďalej aj len ako „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) pre účely poskytovania služieb súvisiacich s automatizovaným požičiavaním bicyklov, na základe ktorých Spoločnosť umožňuje užívateľom dočasné krátkodobé používanie bicyklov za podmienok stanovených v príslušných dokumentoch, najmä Všeobecných podmienkach (ďalej aj len ako „Bikesharing“) spracúva nasledovné osobné údaje o dotknutej osobe, ktorá využíva alebo má v úmysle využívať služby Bikesharingu (ďalej aj len ako „zákazník“):

 • a) meno a priezvisko,
 • b) adresa trvalého pobytu,
 • c) dátum narodenia,
 • d) štátna príslušnosť,
 • e) e-mailová adresa,
 • f) telefónne číslo,
 • g) GPS lokácia bicykla a zákazníka užívajúceho tento bicykel.

V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných pre registráciu a poskytnutie služby Bike sharingu v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo a GPS lokácia zákazníka počas jazdy na bicykli. nie je možné poskytnúť zákazníkovi službu Bikesharing.

I.rozsah, účel, spôsob a doba spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov pre účely poskytovania služby Bikesharingu

1.1. Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa a telefónne číslo, Spoločnosť spracúva pre účely poskytovania služby Bikesharingu, najmä

 • (i) registrácie zákazníka na poskytovanie služby Bikesharingu,
 • (ii) poskytnutie služby Bikesharingu,
 • (iii) vystavenia faktúry za poskytnutie služby Bikesharingu a splnenie si osttaných účtovných, platobných a daňových povinností vo vzťahu k platbe zákazníka za službu, (iv) spracovania a vybavenia reklamácii podaných zákazníkmi v rámci poskytovania služby Bikesharingu alebo spracovania odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s príslušným zákazníkom.

Zákazník berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené aj subdodávateľom Prevádzkovateľa a to pre účely poskytovania služby Bikesharingu prípadne vybavenia reklamácia podanej zákazníkom a týkajúcej sa časti služby Bikesharignu poskytovanej týmto subdodávateľom.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje pre vyššie uvedený účel na právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy - zmluva uzatvorená v zmysle Všeobecných podmienok pre používanie bicyklov a využívanie služby Bikesharingu, ktorých prílohou č. 2 je tento dokument Ochrana osobných údajov (ďalej aj len ako „Všeobecné podmienky“) a ktorej zmluvnou stranou je zákazník.

Zákazník berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v bode 1.1 tohto dokumentu, nie je ďalej možné poskytovanie služby Bikesharingu a preto je v takomto prípade Spoločnosť oprávnená odstúpiť od zmluvy, na základe

1.2. Osobné údaje v rozsahu GPS lokácia bicykla (a teda aj zákazníka) počas jazdy na bicykli (zistenia a zaznamenávanie polohy bicykla), Spoločnosť spracúva za účelom zabezpečenia majetku (bicykla) Spoločnosti a predchádzaniu jeho strate alebo odcudzeniu ako aj za účelom evidencie prejdenej trasy zákazníkom a počte prejdených kilometrov. Zároveň aj za účelom poskytnutia informácií zákazníkovi o dĺžke jeho trasy prejdenej na bicykli v km a vizuálnom vyobrazení prejdenej trasy.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zabezpečenia majetku Spoločnosti – najmä bicykla a poskytnutia informácií zákazníkovi o dĺžke jeho trasy prejdenej na bicykli v km a vizuálnom vyobrazení prejdenej trasy na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti – ochrana majetku Spoločnosti (najmä bicykla a všetkých jeho súčastí).

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY ZLEPŠENIA KVALITY POSKYTOVANIA SLUŽBY BIKESHARING

1.3 Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, Spoločnosť spracúva za účelom zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných služieb v rámci Bike sharingu. V rámci uvedeného, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi služby Bikesharing. v rozsahu databázy e-mailových adries zákazníkov služby Bikesharing, na ktoré môže byť zasielaná výzva k účasti na prieskume spokojnosti zákazníkov.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zlepšenia kvality poskytovania služby Bikesharing na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY ZASIELANIA INFORMAČNÝCH LETÁKOV

1.4 Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, Spoločnosť spracúva za účelom zasielania informačných letákov obsahujúcich informácie súvisiace s poskytovaním služby Bikesharing ako aj informácii (reklamy) propagujúcich dodanie služieb a/alebo tovarov tretích subjektov odlišných od Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi služby Bikesharing. v rozsahu databázy e-mailových adries zákazníkov služby Bikesharing, na ktoré môžu byť po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, zasielané informačné letáky obsahujúce informácie súvisiace s poskytovaním služby Bikesharing ako aj informácii (reklamy) propagujúcich dodanie služieb a/alebo tovarov tretích subjektov odlišných od Prevádzkovateľa.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zasielania informačných letákov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY POSKYTNUTIA BENEFITU SPOLOČNOSŤOU ORANGE SLOVENSKO, A.S.

1.5 Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo a údaj o konci platnosti ročného programu ŠTUDENT, Spoločnosť spracúva za účelom poskytovania benefitu „Benefitový 1 GB dát“ spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., dotknutým osobám, ktoré sú zákazníkom Spoločnosti so zakúpeným ročným programom ŠTUDENT služby SlovnaftBAjk a zároveň zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Spoločnosť na tento účel spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi Spoločnosti so zakúpeným ročným programom ŠTUDENT služby SlovnaftBAjk a zároveň zákazníkmi spoločnosti Orange Slovensko, a.s., v rozsahu údaj o konci platnosti ročného programu ŠTUDENT a telefónne číslo, na ktoré môžu byť po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, zasielané informácie o poskytnutí vyššie uvedeného benefitu spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na vyššie uvedený účel poskytovania benefitu spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

príloha č. 2 k Všeobecným PODMIENKAM pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

 

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje prostredníctvom Sprostredkovateľa – spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

V prípade ak nebude udelený súhlas dotknutou osobu na spracúvanie osobných údajov na tento účel, Spoločnosť ani sprostredkovateľ, nebudú osobné údaje v súvislosti s týmto účelom spracúvať.

V prípade ak bude vykonaný akýkoľvek prejav vôle súvisiaci s udelením a/alebo neudelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účel podľa tohto bodu 1.5, osobou, ktorá nie je zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a zároveň zákazníkom Spoločnosti so zakúpeným ročným programom ŠTUDENT služby SlovnaftBAjk, považuje sa takýto prejav vôle za bezpredmetný, nakoľko sa osobné údaje takejto osoby nespracúvavajú.

 

II. Informácie pre zákazníka týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Každý zákazník si môže v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov uplatniť u Spoločnosti nasledovné práva:

2.1. Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a na ktorých spracúvanie svoj súhlas udelil.

Ak zákazník svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu.

Zákazník môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu info[a]slovnaftbajk.sk.

Zákazník môže odvolať svoj súhlas so spracúvaním za účelom poskytnutia benefitu spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. podľa bodu 1.5, zaslaním odvolania súhlasu pre tento účel na e-mailovú adresu info[a]slovnaftbajk.sk

2.2. Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V tomto prípade má zákazník právo získať prístup k jeho osobným údajom a k informácii o účele spracúvania osobných údajov kategórii spracúvaných osobných údajov predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia tom, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje ak neboli poskytnuté zákazníkom práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Spoločnosť je povinná poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré zákazník požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje zákazníkovi spôsobom podľa jeho požiadavky (napr. e-mailom) okruhu osôb, ktoré okrem Prevádzkovateľa v súlade s týmto súhlasom pracúvajú osobné údaje zákazníka, právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

2.3. Právo na opravu osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka. Ak zákazník má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

2.4. Právo na výmaz osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje zákazníka ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali zákazník odvolá súhlas, ktorý poskytol na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. Spoločnosť spracúva osobné údaje len na základe súhlasu zákazníka ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, konkrétne GPS lokácie zákazníka, ktorá je spracúvaná z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti na ochranu majetku a je preukázané, že prevažujú oprávnené dôvody zákazníka na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom Spoločnosti. ak sa preukáže, že zákazníkove osobné údaje sú spracúvané nezákonne je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

2.5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak: zákazník napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník na uplatnenie právneho nároku zákazník namieta spracúvanie osobných údajov GPS lokácia zákazníka počas jazdy na bicykli spracúvané na účel oprávneného záujmu zabezpečenia majetku Spoločnosti alebo meno a priezvisko, e-mailová adresa spracúvané na účel zasielania informačných letákov (newsletterov), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje Spoločnosť spracúvať len so súhlasom zákazníka alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

2.6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a táto operácia nevyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia, pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

2.7. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

2.8. Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Zákazník má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov v prípadoch spracovávania jeho osobných údajov Spoločnosťou, konkrétne pri spracúvaní GPS lokácie zákazníka pri jazde na bicykli za účelom oprávneného záujmu Spoločnosti na ochranu jej majetku. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

 

príloha č. 3

k Všeobecným PODMIENKAM pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

KOMU: Slovnaft Mobility Services, s.r.o., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 127285/B

Dole podpísaný ................................................. (meno a priezvisko),

bydliskom: ................................................., dátum

narodenia: .................................................

týmto oznamujem/oznamujem, že odstupujem od Čiastkovej nájomnej zmluvy ako zmluvy o poskytnutí služby Bikesharingu č. ................................................ uzatvorenej s Vami dňa .................................................

Od zmluvy odstupujem z dôvodu, že ................................................

V .................................................

dňa .................................................

________________________________________________________

(podpis odstupujúceho)