príloha č. 2

k Všeobecným PODMIENKAM pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Slovnaft Mobility Services, s. r. o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 127285/B, e-mail: slovnaft.mobility@slovnaft.sk (ďalej aj len ako „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) pre účely poskytovania služieb súvisiacich s automatizovaným požičiavaním bicyklov, na základe ktorých Spoločnosť umožňuje užívateľom dočasné krátkodobé používanie bicyklov za podmienok stanovených v príslušných dokumentoch, najmä Všeobecných podmienkach (ďalej aj len ako „Bikesharing“) spracúva nasledovné osobné údaje o dotknutej osobe, ktorá využíva alebo má v úmysle využívať služby Bikesharingu (ďalej aj len ako „zákazník“):

a) meno a priezvisko,

b) adresa trvalého pobytu,

c) dátum narodenia,

d) štátna príslušnosť,

e) e-mailová adresa,

f) telefónne číslo,

g) GPS lokácia bicykla a zákazníka užívajúceho tento bicykel.

V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných pre registráciu a poskytnutie služby Bike sharingu v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo a GPS lokácia zákazníka počas jazdy na bicykli. nie je možné poskytnúť zákazníkovi službu Bikesharing.

I.rozsah, účel, spôsob a doba spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov pre účely poskytovania služby Bikesharingu

1.1. Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa a telefónne číslo, Spoločnosť spracúva pre účely poskytovania služby Bikesharingu, najmä

(i) registrácie zákazníka na poskytovanie služby Bikesharingu,

(ii) poskytnutie služby Bikesharingu,

(iii) vystavenia faktúry za poskytnutie služby Bikesharingu a splnenie si osttaných účtovných, platobných a daňových povinností vo vzťahu k platbe zákazníka za službu, (iv) spracovania a vybavenia reklamácii podaných zákazníkmi v rámci poskytovania služby Bikesharingu alebo spracovania odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s príslušným zákazníkom.

Zákazník berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené aj subdodávateľom Prevádzkovateľa a to pre účely poskytovania služby Bikesharingu prípadne vybavenia reklamácia podanej zákazníkom a týkajúcej sa časti služby Bikesharignu poskytovanej týmto subdodávateľom.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje pre vyššie uvedený účel na právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy - zmluva uzatvorená v zmysle Všeobecných podmienok pre používanie bicyklov a využívanie služby Bikesharingu, ktorých prílohou č. 2 je tento dokument Ochrana osobných údajov (ďalej aj len ako „Všeobecné podmienky“) a ktorej zmluvnou stranou je zákazník.

Zákazník berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v bode 1.1 tohto dokumentu, nie je ďalej možné poskytovanie služby Bikesharingu a preto je v takomto prípade Spoločnosť oprávnená odstúpiť od zmluvy, na základe

1.2. Osobné údaje v rozsahu GPS lokácia bicykla (a teda aj zákazníka) počas jazdy na bicykli (zistenia a zaznamenávanie polohy bicykla), Spoločnosť spracúva za účelom zabezpečenia majetku (bicykla) Spoločnosti a predchádzaniu jeho strate alebo odcudzeniu ako aj za účelom evidencie prejdenej trasy zákazníkom a počte prejdených kilometrov. Zároveň aj za účelom poskytnutia informácií zákazníkovi o dĺžke jeho trasy prejdenej na bicykli v km a vizuálnom vyobrazení prejdenej trasy.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zabezpečenia majetku Spoločnosti – najmä bicykla a poskytnutia informácií zákazníkovi o dĺžke jeho trasy prejdenej na bicykli v km a vizuálnom vyobrazení prejdenej trasy na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti – ochrana majetku Spoločnosti (najmä bicykla a všetkých jeho súčastí).

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY ZLEPŠENIA KVALITY POSKYTOVANIA SLUŽBY BIKESHARING

1.3 Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, Spoločnosť spracúva za účelom zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných služieb v rámci Bike sharingu. V rámci uvedeného, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi služby Bikesharing. v rozsahu databázy e-mailových adries zákazníkov služby Bikesharing, na ktoré môže byť zasielaná výzva k účasti na prieskume spokojnosti zákazníkov.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zlepšenia kvality poskytovania služby Bikesharing na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY ZASIELANIA INFORMAČNÝCH LETÁKOV

1.4 Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, Spoločnosť spracúva za účelom zasielania informačných letákov obsahujúcich informácie súvisiace s poskytovaním služby Bikesharing ako aj informácii (reklamy) propagujúcich dodanie služieb a/alebo tovarov tretích subjektov odlišných od Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi služby Bikesharing. v rozsahu databázy e-mailových adries zákazníkov služby Bikesharing, na ktoré môžu byť po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, zasielané informačné letáky obsahujúce informácie súvisiace s poskytovaním služby Bikesharing ako aj informácii (reklamy) propagujúcich dodanie služieb a/alebo tovarov tretích subjektov odlišných od Prevádzkovateľa.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zasielania informačných letákov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY POSKYTNUTIA BENEFITU SPOLOČNOSŤOU ORANGE SLOVENSKO, A.S.

1.5 Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo a údaj o konci platnosti ročného programu ŠTUDENT, Spoločnosť spracúva za účelom poskytovania benefitu „Benefitový 1 GB dát“ spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., dotknutým osobám, ktoré sú zákazníkom Spoločnosti so zakúpeným ročným programom ŠTUDENT služby SlovnaftBAjk a zároveň zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Spoločnosť na tento účel spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi Spoločnosti so zakúpeným ročným programom ŠTUDENT služby SlovnaftBAjk a zároveň zákazníkmi spoločnosti Orange Slovensko, a.s., v rozsahu údaj o konci platnosti ročného programu ŠTUDENT a telefónne číslo, na ktoré môžu byť po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, zasielané informácie o poskytnutí vyššie uvedeného benefitu spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služby Bikesharingu, teda aspoň 3 roky. Po ukončení platnej registrácie zákazníka a uplynutí vyššie uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na vyššie uvedený účel poskytovania benefitu spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

príloha č. 2 k Všeobecným PODMIENKAM pre používanie Bicyklov a využívanie služby Slovnaft BAjk

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje prostredníctvom Sprostredkovateľa – spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

V prípade ak nebude udelený súhlas dotknutou osobu na spracúvanie osobných údajov na tento účel, Spoločnosť ani sprostredkovateľ, nebudú osobné údaje v súvislosti s týmto účelom spracúvať.

V prípade ak bude vykonaný akýkoľvek prejav vôle súvisiaci s udelením a/alebo neudelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účel podľa tohto bodu 1.5, osobou, ktorá nie je zákazníkom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a zároveň zákazníkom Spoločnosti so zakúpeným ročným programom ŠTUDENT služby SlovnaftBAjk, považuje sa takýto prejav vôle za bezpredmetný, nakoľko sa osobné údaje takejto osoby nespracúvavajú.

II. Informácie pre zákazníka týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Každý zákazník si môže v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov uplatniť u Spoločnosti nasledovné práva:

2.1. Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a na ktorých spracúvanie svoj súhlas udelil.

Ak zákazník svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu.

Zákazník môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu info@slovnaftbajk.sk.

Zákazník môže odvolať svoj súhlas so spracúvaním za účelom poskytnutia benefitu spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. podľa bodu 1.5, zaslaním odvolania súhlasu pre tento účel na e-mailovú adresu info[a]slovnaftbajk.sk

2.2. Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V tomto prípade má zákazník právo získať prístup k jeho osobným údajom a k informácii o účele spracúvania osobných údajov kategórii spracúvaných osobných údajov predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia tom, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje ak neboli poskytnuté zákazníkom práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Spoločnosť je povinná poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré zákazník požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje zákazníkovi spôsobom podľa jeho požiadavky (napr. e-mailom) okruhu osôb, ktoré okrem Prevádzkovateľa v súlade s týmto súhlasom pracúvajú osobné údaje zákazníka, právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

2.3. Právo na opravu osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka. Ak zákazník má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

2.4. Právo na výmaz osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje zákazníka ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali zákazník odvolá súhlas, ktorý poskytol na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. Spoločnosť spracúva osobné údaje len na základe súhlasu zákazníka ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, konkrétne GPS lokácie zákazníka, ktorá je spracúvaná z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti na ochranu majetku a je preukázané, že prevažujú oprávnené dôvody zákazníka na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom Spoločnosti. ak sa preukáže, že zákazníkove osobné údaje sú spracúvané nezákonne je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

2.5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak: zákazník napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník na uplatnenie právneho nároku zákazník namieta spracúvanie osobných údajov GPS lokácia zákazníka počas jazdy na bicykli spracúvané na účel oprávneného záujmu zabezpečenia majetku Spoločnosti alebo meno a priezvisko, e-mailová adresa spracúvané na účel zasielania informačných letákov (newsletterov), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje Spoločnosť spracúvať len so súhlasom zákazníka alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

2.6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a táto operácia nevyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia, pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

2.7. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

2.8. Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Zákazník má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov v prípadoch spracovávania jeho osobných údajov Spoločnosťou, konkrétne pri spracúvaní GPS lokácie zákazníka pri jazde na bicykli za účelom oprávneného záujmu Spoločnosti na ochranu jej majetku. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.